Đánh giá cảm quan nói chung hay Cupping Coffee nói riêng được thực hiện vì ba mục đích sau đây:

  • Xác định sự khác biệt thực sự giữa các mẫu
  • Mô tả hương vị của mẫu
  • Có được cảm nhận riêng đối với các mẫu cà phê

Không có bất kì sự đánh giá cảm quan nào có thể giải quyết tất cả những lý do trên một cách hiệu quả tuyệt đối vì vậy người đánh giá phải biết chính xác mục đích của sự kiểm tra ý nghĩa của kết quả sau khi đánh giá. Chất lượng của các thuộc tính hương vị cụ thể được phân tích và cho điểm dựa vào kinh nghiệm của Cupper (người thử) . (SCA)

Cần có một biểu mẩu chấm điểm Cupping (tải về ở đây) để ghi chép lại các đặc tính hương vị quan trọng cho cà phê bao gồm: Fragrance/Aroma (Hương thơm/Mùi hương), Flavor (Vị), Aftertaste (Hậu vị), Acidity (Tính chua), Body (Độ mạnh), Balance(Cân bằng), Uniformity (Tính đồng nhất), Clean Cup (Độ sạch), Sweetness (Đậm đà, đầy đủ hương vị), Defects (Lỗi, khiếm khuyết), và cuối cùng Overall (Tổng thể).

Tất cả các thuộc tính trên đều được tính điểm cộng, riêng Defects (Lỗi, khiếm khuyết) sẽ được trừ vào điểm chung. Điểm tổng thể dựa trên kinh nghiệm hương vị của cupper cá nhân như một đánh giá cá nhân. Các giá trị này được đánh giá theo thang 16 điểm đại diện bởi 4 mức chất lượng như sau:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here